REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego
VANILA NATURAL BLENDS

§ 1
Postanowienia

1. Sklep internetowy VANILA NATURAL BLENDS, dostępny pod adresem internetowym www.vanilablends.pl, prowadzony jest przez podmiot DLACZEMU SP Z O.O. z siedzibą przy ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575233, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP: 5213706471, REGON: 362502830.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym VANILA NATURAL BLENDS, a zwłaszcza zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. Niniejszy Regulamin jest zgodny warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 9. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu i dostępny na stronie www.vanilablends.pl po kliknięciu w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Wszyscy Klienci zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem zakupu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5. Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu www.vanilablends.pl odnoszące się do Produktów (w tym ich cen) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient poprzez wysłanie Formularza Zamówienia składa ofertę kupna wybranego Produktu za cenę i na warunkach określonych w opisie Produktu.

§ 2
Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę cywilnoprawną w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – DLACZEMU SP Z O.O. z siedzibą przy ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575233, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP: 5213706471, REGON: 362502830.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez sklep.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez sklep.

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vanilablends.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkty.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji określających zasady korzystania z usług Sklepu przez Klientów.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz odstąpienia od Umowy – formularz służący unieważnieniu umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, składany nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia.

Formularz Reklamacji – formularz służący odstąpieniu od umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem z powodu wady jakościowej produktu, występującej już w chwili zakupu lub ujawniającej się w trakcie użytkowania produktu.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, zwykle poprzez Formularz Zamówienia.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Klient ma prawo kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą numeru telefonu, adresu e-mail, adresu pocztowego oraz osobiście pod wskazanym adresem w niniejszym paragrafie.
– Adres Sprzedawcy: ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa (woj. mazowieckie)
– Adres e-mail Sprzedawcy: shop@vanilablends.pl
– Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 665 319 058

2. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 15:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W pozostałym czasie wszelkie odpowiedzi zostaną udzielone dnia następnego.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari),
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies.

2. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta (zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu), albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny Produktów w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

6. Jeżeli konsument będzie zobowiązany do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, określoną w poprzednim ustępie, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, jednocześnie wyjaśniając przyczynę różnicy w cenie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
– adresu e-mail,
– unikatowego hasła.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Do każdego adresu e-mail może być przypisane wyłącznie jedno konto.

3. Logowanie użytkownika do Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail (opcjonalnie: nazwy użytkownika) i hasła ustanowionego w Formularzu Rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:
– zarejestrować Konto Klienta (opcjonalnie),
– zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
– przejść do koszyka i kliknąć “Przejdź do kasy”,
– zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta (płatnika) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (jeśli inny niż dane płatnika), wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i sposób płatności,
– kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
– opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– przesyłka kurierska,
– odbiór osobisty (pod adresem: ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa).

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– płatność przy odbiorze (jedynie w przypadku odbioru osobistego),
– płatności elektroniczne PayU (Blik, karta płatnicza, przelew bankowy, Google Pay).

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
– płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
– płatności przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępów 5. i 6. niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Sklep realizuje zamówienia w godzinach swojej pracy (8:00-15:00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku). Zamówienia złożone poza godzinami pracy Sklepu będą realizowane kolejnego dnia roboczego. W przypadku wyboru innej metody płatności niż płatność przy odbiorze osobistym, zamówienia, których płatności zostały zaksięgowane po godzinie 15:00, będą realizowane kolejnego dnia roboczego.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
W rozumieniu niniejszego punktu stosuje się również zasady ustępu 5.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W rozumieniu niniejszego punktu stosuje się również zasady ustępu 5.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

12. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT. Żądanie wystawienia faktury VAT musi zostać zgłoszone przed finalizacją transakcji. Do wystawienia faktury VAT na osobę prawną (przedsiębiorstwo) niezbędne jest podanie numeru NIP.

13. Dostępnym środkiem komunikacji Klienta ze Sklepem w sprawie zamówienia jest adres e-mail: shop@vanilablends.pl oraz numer telefonu: (+48) 665 319 058. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora Klienta.

14. Po wysłaniu Produktu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.

15. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien niezwłocznie sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera (kompletność zamówienia, stan opakowania, stan Produktów). W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta i kuriera.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

2. Bieg terminu określonego w ustępie 1. rozpoczyna się od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.

3. Do zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta formularza odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik 1. Formularz można uzupełnić w sposób ręczny lub elektroniczny, wydrukować, a następnie zaopatrzyć odręcznym podpisem i datą.

6. Formularz odstąpienia od Umowy należy wysłać za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy określony w § 3 lub za pomocą poczty e-mail. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Konsument może również odesłać zwracany produkt jednocześnie z formularzem odstąpienia od Umowy.

12. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania i widocznych uszkodzeń (w tym śladów otwarcia przez zerwanie plomby gwarancyjnej). W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego ustępu, nastąpi odmowa przyjęcia zwrotu wobec produktów, których to naruszenie dotyczy.

13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
– w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
– o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

16. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje osobie innej niż Klient, który dokonał zakupu i jest stroną umowy.

§ 11
Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie nowe, oryginalnie zapakowane, zabezpieczone plombą gwarancyjną Produkty. Sprzedawca oświadcza, że produkty przez cały czas magazynowania były przechowywane w warunkach przewidzianych przez producenta.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad jakościowych, uniemożliwiających bezpieczne stosowanie Produktu.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy – email: shop@vanilablends.pl, poczta: ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Formularz Reklamacji zawiera Załącznik 2 niniejszego regulaminu.

5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres pocztowy podany w ustępie 4. niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne klienta w ciągu 14 dni będzie równoznaczne z uznaniem reklamacji Klienta.

7. Reklamacja dla Produktów z określoną datą ważności i trwałości po otwarciu może być uznana wyłącznie w przypadku, gdy:
– nie stwierdzono nieprawidłowego przechowywania produktu, tj. niezgodnego z zaleceniami na etykiecie produktu,
– produkt posiada ukrytą wadę produkcyjną,
– data ważności produktu nie jest przekroczona,
– data minimalnej trwałości po otwarciu nie jest przekroczona.

8. Reklamacje dla Produktów bez określonej daty ważności będą rozpatrywane wobec ukrytych bądź widocznych wad jakościowych w momencie dostarczenia zamówienia do Klienta. Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia Produktu w trakcie użytkowania, użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub celowego uszkodzenia przez Klienta nie mogą stanowić przyczyny uznania reklamacji.

9. Po uznaniu reklamacji Klienta produkt zostanie wymieniony na nowy na koszt Sprzedawcy, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu zapasu. W przeciwnym przypadku Klient otrzyma zwrot pieniędzy za wadliwy produkt. Klient może ubiegać się również o zwrot pieniędzy z pominięciem wymiany Produktu na nowy, wolny od wad. Wyboru między wymianą i zwrotem pieniędzy dokonuje Klient w Formularzu Reklamacji.

10. Wysyłka nowego produktu nastąpi na wyszczególniony w Formularzu Reklamacji adres w ciągu 14 dni od uznania reklamacji. Zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w ciągu 14 dni od uznania reklamacji.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym i RODO

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, którego dane określone zostały w § 1ust. 1.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego pozyskiwane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (newsletter).

3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Dostęp do danych osobowych Klientów mają wyłącznie zaufani pracownicy Sklepu, związani z przetwarzaniem płatności i realizowaniem zamówień.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Klient może zrezygnować z dalszego przetwarzania danych osobowych przez Sklep poprzez procedurę kasowania konta Klienta lub zgłoszenie takiego roszczenia.

8. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Szczegółowe informacje o ochronie prywatności Klienta (w tym również niezarejestrowanych użytkowników Sklepu) znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Aktualizacja: 18.10.2021

Załącznik 1. Formularz odstąpienia od umowy (DOCX) (PDF)

Załącznik 2. Formularz reklamacji (DOCX) (PDF)