POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności i Pliki Cookies
strony: www.vanilablends.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez stronę internetową: www.vanilablends.pl.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych korzystamy z najnowocześniejszych środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych, które mają zapewnić wysoki poziom ochrony i zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich działanie i stale sprawdzamy zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest DLACZEMU sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575233, NIP: 5213706471, REGON: 362502830.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików cookies (patrz rozdział: VI. PLIKI COOKIES).

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu i internetowego oraz prawidłowego nawiązywania i realizowania transakcji.

4. Dane Użytkowników są potrzebne w szczególności do:
– zarejestrowania się na stronie internetowej (założenia konta),
– zawarcia umowy,
– dokonania rozliczeń,
– dostarczenia zamówionych przez Użytkownika produktów lub usług,
– korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja).

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach. Wówczas Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych (newsletter).

6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań będących w interesie publicznym (np. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem, obronnością i przechowywaniem dokumentacji podatkowej).

7. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej.

8. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu przygotowania zamówionych produktów oraz dostarczenia zamówienia oraz w stosownym do czynności zakresie.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

IV. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a) w celu zarejestrowania konta:
– adres e-mail,

b) w celu dokonania zakupu:
– imię (imiona),
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres zamieszkania,
– adres dostawy (w przypadku gdy inny niż adres zamieszkania).

c) w celu wystawienia faktury VAT na życzenie Użytkownika:
– numer NIP (obowiązkowo dla firm).

2. Administrator przetwarza informacje dotyczące rachunku bankowego w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji, gdy zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio na konto Użytkownika.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora udostępnienia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawy danych osobowych przetwarzanych przez administratora. Użytkownik może to zrobić po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Użytkownik może również wystąpić z wnioskiem pisemnym o poprawę danych osobowych przez administratora.

3. Użytkownik może w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez administratora. Wniosek może dotyczyć wszystkich danych we wszystkich celach lub tylko w konkretnie określonym celu (np. wycofanie zgody na przesyłanie informacji handlowych – newsletter). Wycofanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich celach będzie skutkowało usunięciem Konta Użytkownika i wszystkich jego danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na podjęte wcześniej czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora. Sprzeciw może dotyczyć wszystkich danych, przetwarzanych we wszystkich celach lub tylko w konkretnie określonym celu. Wniesienie sprzeciwu Użytkownika będzie skutkowało usunięciem Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi. Wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na podjęte wcześniej czynności.

5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie. Administrator ma obowiązek zastosować się do żądania. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma wpływu na podjęte wcześniej czynności.

6. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia danych osobowych, bez podania przyczyny. Żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. Żądanie nie ma wpływu na podjęte wcześniej czynności.

7. Użytkownik ma prawo zgłosić wniosek o przekazanie jego danych osobowych innemu podmiotowi. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest napisać prośbę, wskazując dane podmiotu (nazwa, adres, dane kontaktowe) oraz zakres danych, które życzy sobie, aby administrator przekazał. Ze względów bezpieczeństwa do spełnienia żądania niezbędne jest potwierdzenie woli Użytkownika. Pozytywna weryfikacja skutkuje przekazaniem danych wybranemu podmiotowi drogą elektroniczną.

8. Użytkownik wszystkie wnioski składa pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. O wszystkich podjętych działaniach na wniosek Użytkownika administrator informuje w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

9. Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku naruszenia jego praw.

VI. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa sklepu www.vanilablends.pl korzysta z plików cookies do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach.

2. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator strony wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika (przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę),
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: przejdź do instrukcji
– Microsoft Edge: przejdź do instrukcji
– Google Chrome: przejdź do instrukcji
– Safari: przejdź do instrukcji

8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej.

9. Wszystkie pliki cookies używane na stronie internetowej są zgodne z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej.

VII. NEWSLETTER

1. Użytkownik ma prawo skorzystać z usługi Newslettera, do której można zapisać się poprzez okno pop-up na stronie głównej sklepu lub stały element (formularz) zmieszczony w stopce strony.

2. Korzystanie z Newslettera wiąże się z koniecznością przetwarzania danych w postaci adresu e-mail. Z usługi można wypisać się w każdej chwili poprzez link dezaktywujący w każdej wiadomości Newslettera.

3. Klientem do zarządzania usługą jest MailerLite – polityka prywatności.

VIII. ZABEZPIECZENIE ANTYSPAMOWE

1. Strona www.vanilablends.pl wraz z wszystkimi jej podstronami wykorzystuje zabezpieczenie antyspamowe reCaptcha świadczone przez Google LLC,  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. reCaptcha analizuje dane użytkowników (np. adres IP, czas spędzony na stronie, ruchy myszy), dzięki czemu jest w stanie odróżnić zachowanie człowieka na stronie od programów automatycznych. Zebrane informacje są przesyłane do Google LLC.

3. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze, odwiedź https://www.google.com/recaptcha/about/ oraz zapoznaj się z polityką prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych witryn internetowych. Takie witryny działają niezależnie od strony www.vanilablends.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora. Witryny te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Aktualizacja: 18.10.2021 r.